Certificate Thinhlong

Ý nghĩa và Chứng Chỉ Doanh Nghiệp đạt được

Tiêu chuẩn chống bụi FFP2

Khẩu trang/Mặt nạ phòng độc lọc Filtering facepiece respirators (FFR), đôi khi được gọi là mặt nạ phòng độc dùng một lần, phải tuân theo các quy định khác nhau tiêu chuẩn trên toàn thế giới. Các tiêu chuẩn này xác định một số tính chất vật lý cần thiết và hiệu suất lọc bụi của […]

Call Now!